Όπως κάθε συλλογικός φορέας έχει ανάγκη από κεφάλαιο για να μπορεί να εκπληρώσει τους σκοπούς του έτσι και η Λέσχη χρειάζεται την συνεισφορά όλων για την εύρυθμη λειτουργία της.

Πόροι της Λέσχης είναι τα έσοδα από κάθε φύσης εκδηλώσεις ψυχαγωγικές, πολιτιστικές κ.α. τυχόν δωρεές. Τα έσοδα από την περιουσία της (τόκοι, πρόσοδοι) κ.λ.π.

Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται στο ποσό των σαράντα Ευρώ (40€) για όλους και της ετήσιας συνδρομής για τα τακτικά μέλη στο ποσό των σαράντα Ευρώ (40€)  και των οργανισμών στο ποσό των διακοσίων σαράντα Ευρώ (240€). 

Το ύψος των ανωτέρω ποσών αυξομειώνεται (καθορίζεται) από την Γενική Συνέλευση.