Το HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) είναι ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, το οποίο αναπτύχθηκε από τη NASA κατά τη δεκαετία του 1960 για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων στις αποστολές διαστημικού προγράμματος. Το HACCP βασίζεται σε μια σειρά από αναλύσεις κινδύνου, κατά τις οποίες αναγνωρίζονται οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία του καταναλωτή που μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων. Στη συνέχεια, καθορίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (Critical Control Points - CCPs), όπου πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμές για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων.

Το HACCP απαιτεί από τις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου και καταγραφής για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους.Σήμερα το HACCP έχει ενσωματωθεί σε πολλές εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας των τροφίμων. Η εφαρμογή του HACCP είναι υποχρεωτική για πολλές βιομηχανίες τροφίμων σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της ΕΕ.  Η ΕΕ έχει θεσπίσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων, ο οποίος προβλέπει την υλοποίηση ενός συστήματος HACCP σε όλους τους φορείς τροφίμων στην ΕΕ. Στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απαιτεί την υλοποίηση του HACCP από παραγωγούς, επεξεργαστές και διανομείς τροφίμων.  Επιπλέον, το HACCP έχει ενσωματωθεί σε διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας των τροφίμων, όπως οι προδιαγραφές ISO 22000 και FSSC 22000. Αυτές οι προδιαγραφές απαιτούν την υλοποίηση ενός συστήματος HACCP ως μέρος του συνολικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων.