Η ιχνηλασιμότητα στα τρόφιμα αναφέρεται στην ικανότητα του συστήματος τροφίμων να ανιχνεύει και να παρακολουθεί την κίνηση των τροφίμων από την αρχική τους πηγή (π.χ. αγρόκτημα ή αλιευτική περιοχή) έως τον τελικό καταναλωτή. Στην ουσία, η ιχνηλασιμότητα αποτελεί ένα σύστημα που επιτρέπει την παρακολούθηση των τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής.

Η ιχνηλασιμότητα είναι σημαντική για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Αν ένα προϊόν τροφίμων είναι επικίνδυνο για την υγεία, η ιχνηλασιμότητα επιτρέπει την ταχεία ανίχνευση του προβλήματος και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του. Επιπλέον, η ιχνηλασιμότητα επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν την προέλευση των τροφίμων και να είναι σε θέση να επιλέξουν προϊόντα που ανταποκρίνονται στα δικά τους κριτήρια ασφαλείας.

Η ιχνηλασιμότητα αποτελεί σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος σε ένα προϊόν τροφίμων, η ιχνηλασιμότητα επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδρομής του αυτού του προϊόντος από την αρχική του πηγή έως τον τελικό καταναλωτή, και την ταχεία εντοπισμό των αιτιών του προβλήματος. Η ιχνηλασιμότητα επιτρέπει επίσης τη λήψη ταχείων και αποτελεσματικών μέτρων ασφαλείας, όπως η ανάκληση επικίνδυνων προϊόντων τροφίμων από την αγορά, και η απομάκρυνση τους από τον καταναλωτικό κύκλο.

Αυτό μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της υγείας των καταναλωτών και στην πρόληψη τυχόν επιδημιών. Επιπλέον, η ιχνηλασιμότητα μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της απάτης στον τομέα των τροφίμων, καθώς επιτρέπει τον έλεγχο της προέλευσης των προϊόντων και των διαδρομών τους.