Η Λέσχη διοικείται από 9 μελές Δ.Σ. που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός 8 ημερών και εκλέγει από τα μέλη του:

Πρόεδρο

Αναπληρωτή Πρόεδρο

Α' Αντιπρόεδρο, υπεύθυνο τύπου και εξωτερικών σχέσεων

Β' Αντιπρόεδρο, υπεύθυνο εκπαίδευσης και εντύπων

Γενικό Γραμματέα

Γενικό Ταμία

Έφορο

Λειτουργό αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων

Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα

Η πρώτη αυτή συνεδρίαση του Δ.Σ. συγκαλείται από το σύμβουλο που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και ο ίδιος προεδρεύει σ’αυτή την συνεδρίαση.

Αναπληρωματικά μέλη είναι όλοι οι κατά σειρά επιλαχόντες υποψήφιοι. Μετά την συγκρότηση του σε σώμα, συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το αποχωρούν Δ.Σ. και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία. Μετά την παραλαβή και παράδοση του νέου από το παλιό Δ.Σ. λήγει και η θητεία του παλιού Δ.Σ. αφού υπογράφει πρακτικό παραλαβής και παράδοσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης δεν έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους και στο Δ.Σ. του Σωματείου Μαγείρων Ηρακλείου.